Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Πλαστικά απορρίμματα: η ευρωπαϊκή στρατηγική για την προστασία του πλανήτη και νέες θέσεις εργασίας

Στις 16-1-2018 δημοσιεύτηκε η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά απόβλητα ως μέρος της στρατηγικής μετάβασης στην κυκλική οικονομία. Είναι η πρώτη πανευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά υλικά, που εγκρίθηκε στο Στρασβούργο και με αυτή θα προστατευτεί το περιβάλλον από τη ρύπανση από πλαστικά υλικά και παράλληλα θα ενισχυθεί η ανάπτυξη και η καινοτομία, ώστε αυτή η πρόκληση να μετατραπεί σε θετική ατζέντα για το μέλλον της Ευρώπης.

Στόχος είναι έως το 2030, όλα τα πλαστικά υλικά συσκευασίας να είναι επαναχρησιμοποιήσιμα ή ανακυκλώσιμα, να μειωθούν τα πλαστικά μιας χρήσης και να περιοριστεί η χρήση μικροπλαστικών. Η ριζική αλλαγή στον τρόπο σχεδίασης, παραγωγής, χρήσης και ανακύκλωσης των προϊόντων στην ΕΕ έχει ισχυρή επιχειρηματική βάση. Η ΕΕ αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο στη μετάβαση αυτή, δημιουργεί νέες επενδυτικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τα νέα σχέδια, το 2030 θα διατίθενται πλέον μόνο ανακυκλώσιμες πλαστικές συσκευασίες στην αγορά της ΕΕ, η κατανάλωση πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης θα μειωθεί και η σκόπιμη χρήση μικροπλαστικών θα περιοριστεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κάθε χρόνο στην Ευρώπη παράγονται 25 εκ. τόνοι πλαστικών αποβλήτων, από τα οποία μόνο το 30% ανακυκλώνονται. Περίπου 85% των απορριμμάτων στις παραλίες είναι πλαστικά, ενώ δεν έχουν μελετηθεί και κατανοηθεί με σαφήνεια οι επιπτώσεις των μικροπλαστικών στην ανθρώπινη υγεία, μικροπλαστικών που περιέχονται στον αέρα, το νερό ή στα τρόφιμα. Αν η Ευρώπη δεν πάρει μέτρα για τα πλαστικά υπάρχει ο κίνδυνος τα πλαστικά να είναι περισσότερα από τα ψάρια στις θάλασσες μας το 2050!. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τα πλαστικά και οι επιμέρους πολιτικές για τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση τους, προστατεύει τις θάλασσες, το νερό, τον αέρα και τη δημόσια υγεία.

Η στρατηγική για τα πλαστικά υλικά, που ακολουθεί το πνεύμα της δέσμης μέτρων του 2015 για την κυκλική οικονομία, συντάχθηκε από μια βασική ομάδα έργου αποτελούμενη από τον πρώτο αντιπρόεδρο Frans Timmermans, τον αντιπρόεδρο Jyrki Katainen και τους επιτρόπους Karmenu Vella και Elżbieta Bieńkowska. Πολλοί άλλοι επίτροποι συμμετείχαν επίσης στην κατάρτισή της και υπέδειξαν τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία, τα οποία καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα τομέων πολιτικής.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος κ. Frans Timmermans, αρμόδιος για την αειφόρο ανάπτυξη, δήλωσε τα εξής: «Εάν δεν αλλάξουμε τον τρόπο παραγωγής και χρήσης των πλαστικών υλικών, το 2050 οι ωκεανοί θα περιέχουν περισσότερο πλαστικό παρά ψάρια. Πρέπει να εμποδίσουμε την είσοδο πλαστικών υλικών στο νερό, στα τρόφιμα, ακόμα και στον οργανισμό μας. Η μόνη μακροπρόθεσμη λύση είναι η μείωση των πλαστικών απορριμμάτων με αύξηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης. Αυτή την πρόκληση πρέπει να την αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί – πολίτες, βιομηχανίες και κυβερνήσεις. Με τη στρατηγική της ΕΕ για τα πλαστικά υλικά προωθούμε ένα νέο και πιο κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο. Θα πρέπει να επενδύσουμε σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες που θα προστατεύουν τους πολίτες και το περιβάλλον μας, ενώ παράλληλα θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών μας.»

Ο αντιπρόεδρος κ. Jyrki Katainen, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τα εξής: «Με τη στρατηγική μας θέτουμε τα θεμέλια μιας νέας κυκλικής οικονομίας για τα πλαστικά υλικά και κατευθύνουμε επενδύσεις προς τον τομέα αυτόν. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων στην ξηρά, στον αέρα και στη θάλασσα και ταυτόχρονα θα οδηγήσει σε νέες ευκαιρίες για την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση υψηλού επιπέδου. Πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία για τον ευρωπαϊκό βιομηχανικό κλάδο να καταστεί κορυφαίος παγκοσμίως σε νέες τεχνολογίες και υλικά. Οι καταναλωτές αποκτούν τη δυνατότητα να κάνουν συνειδητοποιημένες επιλογές προς όφελος του περιβάλλοντος. Αυτό θα είναι πραγματικά επωφελές για όλους.»

Πλαστικά υλικά καταλήγουν ακόμα και στο πιάτο μας αλλά και στους πνεύμονές μας· μάλιστα, τα μικροπλαστικά που περιέχονται στον αέρα, στο νερό και στα τρόφιμα έχουν άγνωστες επιπτώσεις στην υγεία μας. Η νέα ενωσιακή στρατηγική για τα πλαστικά υλικά θα αντιμετωπίσει άμεσα το ζήτημα αυτό, στηριζόμενη στο μέχρι τώρα έργο της Επιτροπής. Η στρατηγική για τα πλαστικά υλικά, που παρουσιάζεται θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται, παράγονται, χρησιμοποιούνται και ανακυκλώνονται τα προϊόντα στην ΕΕ. Είναι πάρα πολλά τα πλαστικά προϊόντα που παράγονται, χρησιμοποιούνται και απορρίπτονται με τρόπο που δεν αξιοποιεί τα οικονομικά οφέλη μιας πιο κυκλικής προσέγγισης. Αυτό βλάπτει το περιβάλλον. Η Ευρώπη πια υποστηρίζει την ανάπτυξη περισσότερο αειφόρων υλικών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί ένα πλαίσιο παρακολούθησης, που συνίσταται σε μια σειρά δέκα βασικών δεικτών οι οποίοι καλύπτουν κάθε φάση του κύκλου και με τους οποίους θα μετριέται η πρόοδος στην πορεία μετάβασης σε μια πιο κυκλική οικονομία, σε ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο.
Θα καταστήσει την ανακύκλωση κερδοφόρο για τις επιχειρήσεις: Θα καταρτιστούν νέοι κανόνες για τις συσκευασίες, ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα ανακύκλωσης των πλαστικών υλικών που χρησιμοποιούνται στην αγορά και να αυξηθεί η ζήτηση για ανακυκλωμένες πλαστικές ύλες. Η αύξηση της ποσότητας πλαστικών υλικών που συλλέγονται για ανακύκλωση θα οδηγήσει σε βελτίωση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης, καθώς και σ' ένα βελτιωμένο και τυποποιημένο σύστημα για τη χωριστή συλλογή και διαλογή των απορριμμάτων σ' ολόκληρη την ΕΕ. Θα εξοικονομηθούν έτσι περίπου εκατό ευρώ ανά συλλεγόμενο τόνο απορριμμάτων και θα δοθεί μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για έναν πιο ανταγωνιστικό και ισχυρό κλάδο πλαστικών υλικών.

Θα περιορίσει τα πλαστικά απορρίμματα: Η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει ήδη επιτύχει σημαντική μείωση στη χρήση πλαστικής σακούλας σε αρκετά κράτη μέλη. Τα νέα σχέδια θα στραφούν τώρα σε άλλα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και στα είδη αλιείας, με την παροχή υποστήριξης σε εθνικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης και με προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής των νέων κανόνων που θα προταθούν το 2018 σε ενωσιακό επίπεδο, έπειτα από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Η Επιτροπή θα λάβει επίσης μέτρα για τον περιορισμό της χρήσης μικροπλαστικών στα προϊόντα και για τον καθορισμό των απαιτήσεων επισήμανσης για τα βιοαποδομήσιμα και τα λιπασματοποιήσιμα πλαστικά υλικά.

Θα τερματίσει την αποβολή απορριμμάτων στη θάλασσα: Νέοι κανόνες για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα των θαλάσσιων απορριμμάτων, με μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι τα απόβλητα που παράγονται σε πλοία ή συγκεντρώνονται από τη θάλασσα δεν θα αφήνονται εκεί αλλά θα μεταφέρονται στην ξηρά, όπου θα υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία. Θα περιλαμβάνουν επίσης μέτρα για τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους λιμένες, τα πλοία και τις αρμόδιες αρχές.

Η Επιτροπή θα προσφέρει καθοδήγηση στις εθνικές αρχές και στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σχετικά με τον τρόπο περιορισμού των πλαστικών απορριμμάτων στην πηγή. Θα κλιμακώσει επίσης την υποστήριξή της προς την καινοτομία, προσφέροντας πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 100 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη πιο έξυπνων και ανακυκλώσιμων πλαστικών υλικών, τη βελτίωση της αποδοτικότητας των διεργασιών ανακύκλωσης και την παρακολούθηση και την απομάκρυνση των επικίνδυνων ουσιών και προσμείξεων από τα ανακυκλωμένα πλαστικά υλικά. Θα προωθήσει παρόμοιες αλλαγές σε ολόκληρο τον κόσμο: Παράλληλα με τις προσπάθειες στο εσωτερικό της, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεργάζεται και με εταίρους σε ολόκληρο τον κόσμο προκειμένου να ανακαλυφθούν παγκόσμιες λύσεις και να αναπτυχθούν διεθνή πρότυπα. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε άλλες χώρες στις προσπάθειές τους, όπως κάναμε κατά τον καθαρισμό του Γάγγη στην Ινδία.

Η νέα οδηγία σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής, που προτείνεται θα υποβληθεί τώρα προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η Επιτροπή θα παρουσιάσει την πρότασή της για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης αργότερα εντός του έτους. Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν προθεσμία μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2018 για να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Επιτροπή θα ξεκινήσει το έργο της αναθεώρησης της οδηγίας για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας και θα συντάξει κατευθυντήριες γραμμές για τη χωριστή συλλογή και τη διαλογή των απορριμμάτων, οι οποίες θα εκδοθούν το 2019. Για τον πλήρη κατάλογο των μέτρων και το σχετικό χρονοδιάγραμμα έχει εκδοθεί σχετικό παράρτημα.

Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει σήμερα το Σώμα των Επιτρόπων έχουν τη μορφή:

* μιας ανακοίνωσης σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά υλικά σε μια κυκλική οικονομία,
* μιας ανακοίνωσης σχετικά με τη διασύνδεση μεταξύ χημικών ουσιών, προϊόντων και αποβλήτων,
* ενός πλαισίου παρακολούθησης για την κυκλική οικονομία,
* μιας νέας οδηγίας για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής.
Τα έγγραφα αυτά συμπληρώνονται από δύο εκθέσεις, σχετικά με τις κρίσιμες πρώτες ύλες και με τα οξοβιοδιασπώμενα πλαστικά υλικά.

Στις 2 Δεκεμβρίου 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια φιλόδοξη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία, μέρος της οποίας είναι αυτά τα μέτρα. Η στρατηγική για τα πλαστικά υλικά θα συνεισφέρει επίσης ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030 και των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Η ΕΕ έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα, θεσπίζοντας απαιτήσεις σχετικά με τη λήψη μέτρων από τα κράτη μέλη για τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικής σακούλας και για την παρακολούθηση και τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων. Υπάρχουν επίσης σημαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη μιας καινοτόμου κυκλικής βιομηχανίας πλαστικών υλικών σε παγκόσμιο επίπεδο.


Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΙΓΑΙΟ

 
Leyla Zana
30 χρόνια μετά την απονομή του πρώτου βραβείου Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης, το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει αυτούς στους οποίους αυτό απονεμήθηκε, καθώς ορισμένοι εξ αυτών διώκονται ακόμη, τόνισε ο Πρόεδρος του ΕΚ. Η Leyla Zana, στην οποία απονεμήθηκε το βραβείο Ζαχάρωφ το 1995, καθαιρέθηκε από τη θέση της στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Ο Πρόεδρος Ταγιάνι εξέφρασε την αλληλεγγύη του στη Leyla Zana εξ ονόματος του ΕΚ. «Είναι απαράδεκτο κάποιος που έχει εκλεγεί από τον λαό να καθαιρείται από τη θέση του», προσέθεσε.

Ο Πρόεδρος Ταγιάνι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέφρασε την ανησυχία του για τις επανειλημμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, όπως αναφέρθηκε στη συζήτηση της Τετάρτης για το μέλλον της Ευρώπης. Αφορούν όχι μόνο την πολιτική αντιπολίτευση αλλά και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων και των ακαδημαϊκών. Αφού αναφέρθηκε σε αρκετούς από αυτούς, που διώκονται επί του παρόντος, επιβεβαίωσε ότι το ΕΚ θα συνεχίσει να τους στηρίζει στον αγώνα τους για ελευθερία και δικαιοσύνη.

Την Τετάρτη το πρωί, μετά την παρουσίαση της βουλγαρικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη από μια σειρά συζητήσεων για το μέλλον της Ευρώπης, με τη συμμετοχή του Ιρλανδού πρωθυπουργού, Λίο Βαράντκαρ. Η νέα διαδικασία θα επιτρέψει μια πιο διαδραστική συζήτηση, θέτοντας το Κοινοβούλιο στο επίκεντρο της συζήτησης για το μέλλον της ΕΕ. Ο Πρόεδρος Ταγιάνι σημείωσε ότι θα διατηρήσει μία όσο το δυνατόν πιο ισορροπημένη προσέγγιση κατά τη διάρκεια της συζήτησης, προκειμένου να αναδείξει την ποικιλομορφία του ΕΚ.

Στη γειτονική Τουρκία η κατάσταση φαίνεται να έχει ξεφύγει τελείως, αφού το τουρκικό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου με μια παράλογη επιχειρηματολογία κατηγορεί την ισλαμιστική κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για «φιλελληνισμό»!!! Κι αυτό για το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου!!! Ο επικεφαλής της τουρκικής αντιπολίτευσης σε ένα προκλητικό ανθελληνικό λόγο - παραλήρημα αποκάλεσε, για ακόμη μία φορά, τα ελληνικά νησιά, τουρκικές κτήσεις και επιτέθηκε με δριμύτητα στον Ερντογάν.

Χθες είδαμε στις ειδήσεις αποσπάσματα της “τρελής” ομιλίας του, «Τα νησιά ανήκουν σε εμάς ή στην Ελλάδα; Όσον αφορά στα νησιά του Αιγαίου: Έχω κάνει του κόσμου τις ερωτήσεις για τα νησιά. Κάθε φορά ρωτάω, αλλά όταν ερχόμαστε σε αυτή την ερώτηση σιωπά ο ευλογημένος (ο Ερντογάν). Κιχ δεν βγάζει. Κιχ δεν βγάζει. Τίνος είναι αυτά τα νησιά, σύντροφοι;». Το αποκορύφωμα είναι ότι στον Κιλιτσντάρογλου απάντησε ο ίδιος ο πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ, λέγοντάς του: «Να πας να ρωτήσεις εκείνους που είχαν παραχωρήσει τα νησιά αυτά, γιατί το έκαναν τότε και να μη ρωτάς εμάς».

Όλοι οι Έλληνες έμειναν άναυδοι στο ύφος των εκατέρωθεν δηλώσεων, που καταδεικνύουν την προκλητική γραμμή που ακολουθούν οι γείτονες σε ό,τι αφορά την αμφισβήτηση των εδαφικών κεκτημένων της Ελλάδας στο Αιγαίο. Ξεσηκώνουν τα τουρικά πλήθη. Η πολιτική κρίση στη γείτονα χώρα βαθαίνει ολοένα και περισσότερο και ως εκ τούτου οι δύο μεγάλες πολιτικές δυνάμεις της Τουρκίας επιχειρούν να ξεσηκώσουν τα κομματικά τους ακροατήρια, πολώνοντας το κλίμα, αλλά ταυτόχρονα οξύνοντας το μίσος απέναντι στη χώρα μας. Τα όρια έχουν ξεπεραστεί και οι αντοχές δοκιμάζονται. H Τουρκία συνεχίζει με παραβιάσεις στο Αιγαίο και προκλήσεις με naftex δεσμεύοντας συνεχώς θαλάσσιες εκτάσεις στο Αιγαίο και στη Κύπρο.

Σήμερα 16/1/2018 στη Κύπρο κατά τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ιορδανίας, που υπογράφηκαν στο περιθώριο της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Κύπρου – Ελλάδας – Ιορδανία, στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία, ο κ. Τσίπρας επεσήμανε επίσης «την κοινή μας προσπάθεια να αναβαθμίσουμε το ρόλο μας και να βάλουμε ένα λιθαράκι στη διαρκή μας προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, για το οποίο προβλέπω ότι μετά την εκλογική αναμέτρηση στην Κύπρο τις επόμενες μέρες θα ανοίξει το παράθυρο του διαλόγου». Και συμπλήρωσε, «Εμείς παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη θέση ότι πρέπει να ξαναρχίσουν οι διαδικασίες για την εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού».

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

H λάσπη στη Καλιφόρνια σκοτώνει 17 στις πληγείσες περιοχές από τις φωτιέςΜέχρι και χθες οι αναφερθέντες θάνατοι από τη λάσπη στη Καλιφόρνια έφτασαν τους 17. Κυρίως η νότια Καλιφόρνια, που αντιμετώπισε τις μεγαλύτερες σε έκταση πυρκαγιές στην ιστορία της Πολιτείας, “βομβαρδίστηκε” από τόνους λάσπης και πλημμύρες. Η λάσπη στο ύψος “της μέσης ενός ανθρώπου” κατέστρεψε σπίτια, ξερίζωσε δέντρα και παρέσυρε ντουζίνες αυτοκινήτων στη περιοχή της Σάντα Μπάρμπαρα. Το έχουμε δει πολλές φορές όταν τα δέντρα και οι ρίζες τους αφήνουν τη γη ευάλωτη, το έδαφος παρασύρεται ως λάσπη και με μεγάλη ορμή όταν πέφτει έντονη βροχή.

Χιλιάδες Καλιφορνέζοι, που ήδη αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των τρομερών πυρκαγιών τον τελευταίο μήνα, επίσης εκκένωσαν μετά από διαταγή τις περιοχές κάτω από την απειλή των κατολισθήσεων λάσπης. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 24 τραυματίστηκαν τη Τετάρτη σύμφωνα the New York Times. Άλλοι 24 άνθρωποι αναζητούνται. O σερίφης της Σάντα Μπάρμπαρα δήλωσε στο CBS ότι δεν ξέρουν πόσοι ακόμη είναι παγιδευμένοι. Γνωρίζουμε για μερικούς αγνοούμενους σε συγκεκριμένες περιοχές όπως το Μοντεσίτο και σε γύρω περιοχές. Διασώστες με ελικόπτερα έχουν μέχρι στιγμής σώσει 50 άτομα.

Οι πυρκαγιές του 2017 στην δυτική ακτή σύμφωνα με έκθεση του National Centers for Environmental Information, a division of the National Oceanic and Atmospheric Administration, κόστισαν $18 billion, τριπλασιάζοντας το προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ πυρκαγιών στις ΗΠΑ. H έκθεση του Ομοσπονδιακού πρακτορείου φανερώνει ότι το 2017 ήταν η τρίτη θερμότερη χρονιά από τότε που παρατηρούν τα ρεκόρ, δηλαδή από το 1895 (πέρσι ήταν 54.6 βαθμοί Fahrenheit, 2.6 βαθμοί πάνω από τον μέσο όρο του 20ου αιώνα). Αν και οι πυρκαγιές δυτικά δεν συνδέονται απευθείας με τη Κλιματική Αλλαγή, οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει ότι τα αποτελέσματα της υπερθέρμανσης, τα επίπεδα βροχοπτώσεων και η υγρασία του εδάφους μετατρέπουν τα δάση σε κάτι εύφλεκτο κατά τη διάρκεια της περιόδου των πυρκαγιών.

Τα οδικά δίκτυα στη Καλιφόρνια έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές, ενώ τα συντρίμμια έχουν κατακλύσει πολλούς δρόμους. Στον αυτοκινητόδρομο 10, ανάμεσα στο Μοντεσίτο και τη Σάντα Μπάρμπαρα, τα συντρίμμια έχουν καλύψει σχεδόν 30 μίλια με αποτέλεσμα ο δρόμος να έχει παραμείνει κλειστός για 24ωρα. Τα σωστικά συνεργεία, που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης εντόπισαν άλλα δύο πτώματα, όπως ανακοίνωσε ο σερίφης Μπιλ Μπράουν και πρόσθεσε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή άλλοι 13 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται. Οι κατολισθήσεις λάσπης κατέστρεψαν εν μέρει ή ολοσχερώς τα σπίτια τουλάχιστον 100 οικογενειών εκεί.

Ο απολογισμός των θυμάτων είναι ακόμη πιο βαρύς από εκείνον της 10ης Ιανουαρίου 2005, στη Λα Κοντσίτα. Η τροπική βροχή της Τρίτης βύθισε στο νερό την περιοχή, όπου εφοδιασμένοι με ελικόπτερα και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, οι διασώστες χτένισαν τις πλημμυρισμένες περιοχές και παρείχαν βοήθεια σε παγιδευμένους ανθρώπους. Μια 14χρονη εντοπίστηκε ζωντανή από πυροσβέστες, όταν τα σκυλιά άκουσαν τις εκκλήσεις για βοήθεια μέσα από τα συντρίμμια του πλημμυρισμένου σπιτιού της στο Μοντεσίτο. «Νόμιζα ότι πέθανα», είπε η Λορίν Καντίν, η οποία είχε καλυφθεί από λάσπη και χρειάστηκαν έξι ώρες για να απεγκλωβιστεί.

Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

Climate change: Donald Trump says US 'could conceivably' rejoin Paris deal

Ίσως η είδηση της ημέρας! Το ενδεχόμενο της επιστροφής των ΗΠΑ στη συμφωνία του Παρισιού 2015 για το κλίμα αν υπάρξει μια πιο δίκαιη αντιμετώπιση για τη χώρα του, ανακοίνωσε ο Aμερικανός πρόεδρος. Μετά από τις παγκόσμιες αντιδράσεις για τη στάση του, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τα επιχειρήματα στα οποία είχε σταθεί τον προηγούμενο Ιούνιο, όταν ανακοίνωσε την απόσυρση των ΗΠΑ από τη συμφωνία, όμως δείχνει επαναχωρητικότητα.Η έξοδος των ΗΠΑ από τη συμμαχία για το κλίμα, κατέστησε τις ΗΠΑ τη μόνη χώρα εκτός συμφωνίας. Ο Τραμπ δήλωσε εκ νέου ότι δεν έχει πρόβλημα να καταλήξει σε συμφωνία για το κλίμα, αλλά ότι η συμφωνία που υπεγράφη στο Παρίσι ήταν «κακή». Χωρίς να δώσει κάποια άλλη πληροφορία είπε: «Θεωρητικά μπορούμε να επιστρέψουμε σε αυτήν», δίνοντας ένα στοιχείο για τη στάση των ΗΠΑ το επόμενο χρονικό διάστημα. 

Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018

Η Κίνα απαγορεύει 553 μοντέλα αυτοκινήτων και κατασκευάζει ηλιακούς δρόμους


H Κίνα έχει τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα και η υπέρμετρη οικονομική ανάπτυξη έχει οδηγήσει σε σχεδόν μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική καταστροφή. Όλα αποτυπώνονται στις σοκαριστικές κάθε φορά φωτογραφίες, που δημοσιεύονται. Εκθέσεις και μελέτες αποδεικνύουν ότι τα μικροσωματίδια ευθύνονται για τον πρόωρο θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών... στατιστικώς 4.000 πολίτες πεθαίνουν καθημερινά στην Κίνα από την ατμοσφαιρική μόλυνση! Συνήθως θάνατοι από καρδιακές και εγκεφαλικές παθήσεις, άσθμα και καρκίνο του πνεύμονος.

Η Κίνα κάνει ότι μπορεί για να αντιμετωπίσει τη πρόκληση αυτή και γι'αυτό από τη 1η Ιανουαρίου 2018 απαγορεύει 553 μοντέλα αυτοκινήτων, που δεν πληρούν τα στάνταρντς οικονομικών καυσίμων και αντιπροσωπεύουν το 1% της κινέζικης παραγωγής. Αφορά ντόπιους κατασκευαστές όπως Chery Automobile Co., Ltd. και διεθνείς συνεργασίες, όπως FAW-Volkswagen και Beijing Benz Automotive. Η κίνηση αυτή είναι από τις μεγαλύτερες προσπάθειες εκ μέρους της Κίνας να περιορίσει την ατμοσφαιρική ρύπανση, να προωθήσει τα ηλεκτρικά οχήματα και σταδιακώς να καταργήσει τα συμβατικά αυτοκίνητα.

Μέχρι το 2020, η χώρα σκοπεύει να κατασκευάσει σε μεγάλη κλίμακα ηλιακά συστήματα με πάνελς συνολικής ισχύος 54.5GW, ενώ άλλα πρότζεκτς ήδη έχουν αρχίσει σιγά σιγά να πραγματοποιούνται. Στη πρωτεύουσα Jinan της επαρχίας Shandong λειτούργησε πριν από μια εβδομάδα δοκιμαστικά ένας ηλιακός αυτοκινητόδρομος 2 χιλιομέτρων (solar expressway), όπως έχουν κατασκευαστεί ήδη άλλοι δρόμοι στη Γαλλία, Ολλανδία κι αλλού. Τα ηλιακά πάνελς κάτω από το διάφανο τσιμέντο καλύπτουν περίπου 6.000 τ.μ. και μπορούν να παράγουν 1 εκατομμύριο κιλοβατώρες μέσα σε 1 χρόνο ή αλλιώς ενέργεια αρκετή να καλύψει τις ανάγκες 800 σπιτιών, όπως υποστήριξε η εταιρεία κατασκευής Qilu Transportation Development Group.

Αυτός ο ειδικός δρόμος, που η Κίνα διαφημίζει ως "world's first photovoltaic highway" (πρώτος φωτοβολταϊκός αυτοκινητόδρομος παγκοσμίως) σχεδιάστηκε να κάνει πολλά περισσότερα, από το να μετατρέπει τις ακτίνες του ήλιου σε ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή η τοποθεσία λειτουργεί κι ως ένα εργαστήριο καθαρής ενέργειας για να δοκιμαστούν κι άλλες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της ενσύρματης φόρτωσης των ηλεκτρικών οχημάτων και προσφέροντας ιντερνετική σύνδεση. Οι ηλιακοί δρόμοι βέβαια θεωρούνται πολύ ακριβότεροι από τη παραδοσιακή άσφαλτο ($458 ανά τετραγωνικό).


Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2018

HAPPY NEW YEAR 2018 - EYTΥΧΙΣΜΕΝΟ 2018

To 2018 ήρθε! Μια νέα χρονιά, που όλες οι καρδιές φιλοδοξούν να φέρει αλλαγές προς το καλύτερο. Μια νέα χρονιά για να τη ζήσουμε, να δημιουργήσουμε, να καταφέρουμε σημαντικά πράγματα, να πετύχουμε στόχους, να ξεκινήσουμε, να μοιραστούμε, να αγαπήσουμε, να μάθουμε περισσότερα.... να... Χιλιάδες οι ευχές!


Οι αστρονόμοι κι οι ερασιτέχνες παρατηρητές θα βρουν πολλούς λόγους για να σημειώσουν το ημερολόγιο τους μέσα στο 2018. Δύο σούπερ Πανσέληνοι μέσα στον πρώτο μήνα (two supermoons), δύο μπλε φεγγάρια (two blue moons), 5 πλανήτες σε αντίθεση, τρεις βροχές μετεωριτών, που θα δημιουργήσουν περισσότερα από 100 πεφταστέρια την ώρα, ένας τουλάχιστον κομήτης, που θα περάσει... όλα εγγυούνται ότι θα'χετε κάθε μήνα κάτι να σας συναρπάσει.

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017

Ενισχύστε το ΧΑΜΟΓΕΛΟ του ΠΑΙΔΙΟΥ & τη νέα εκστρατεία “ΜΕΝΕΙ ΜΥΣΤΙΚΟ”


Γιορτινές μέρες και σε λίγο Πρωτοχρονιά, που θα φέρει το νέο έτος με επιθυμία όλων για αγάπη και μοίρασμα. Τι ομορφότερο να θέλεις να προσφέρεις όχι μόνο αυτές τις γιορτινές μέρες, αλλά όλον το χρόνο! Στην Ελλάδα το Χαμόγελο του Παιδιού είναι εθελοντικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που καθημερινά κάνει πράξη την αντιμετώπιση των προβλημάτων των παιδιών εξασφαλίζοντας τους τα απαραίτητα για τη σωματική, ψυχική και πνευματική ισορροπία τους. Η δράση του περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη φιλοξενία παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο, την τηλεφωνική υποστήριξή τους, προγράμματα συμβουλευτικής και κοινωνικής ένταξής του, την ενίσχυση οικογενειών, που τελούν σε ένδεια, καθώς και τη διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης ή πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» υλοποιεί προγράμματα Προληπτικής Ιατρικής από το 2002 σε ολόκληρη τη χώρα με το κινητό πολυϊατρείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ».

Η ιστορία του σχεδόν γνωστή σε όλους, το "χαμόγελο του παιδιού" δημιουργήθηκε από τον κ.Κώστα Γιαννόπουλο προσπαθώντας να εκπληρώσει το όνειρο του γιού του Ανδρέα, που έφυγε από τη ζωή από καρκίνο σε ηλικία μόλις 10 ετών. Ο Ανδρέας στις 9 Νοεμβρίου 1995, γράφοντας στο ημερολόγιο του κι ενώ τους τελευταίους 18 μήνες έδινε τη δική του μάχη για τη ζωή, είχε εκφράσει την επιθυμία του να δημιουργηθεί ένας σύλλογος, ο οποίος θα προσπαθούσε να φέρει το χαμόγελο σε όλα τα παιδιά, αναφέροντας χαρακτηριστικά: "Όλοι ξέρουμε, συζητάμε για κάτι παιδιά στους δρόμους που τους λείπει το χαμόγελο. Τους λείπει το χαμόγελο γιατί δεν έχουν λεφτά, δεν έχουν παιχνίδια, δεν έχουν φαΐ και μερικά δεν έχουν καν γονείς. Σκεφτείτε λοιπόν και αφήστε τα λόγια ας ενωθούμε και ας δώσουμε ότι μπορούμε στα φτωχά άσπρα και μαύρα όλα παιδιά είναι και αξίζουν ένα χαμόγελο. Αυτός ο Σύλλογος θα λέγεται Το Χαμόγελο του Παιδιού. Ελάτε λοιπόν να βοηθήσουμε αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε"

Μάλιστα από το Νοέμβρη έγινε από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» η έναρξη μιας νέας πανελλαδικής εκστρατείας ενάντια στην Σεξουαλική Κακοποίηση των Παιδιών με κεντρικό μήνυμα: «Μένει Μυστικό». Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου η έναρξη με τη μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων και αρχών, όπου τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Σπύρος Χαριτάτος. Η εκστρατεία τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Προκοπίου Παυλοπούλου και την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στα γραφεία της οποίας πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια εκδήλωση.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» άνοιξε τον φάκελο «Σεξουαλική Κακοποίηση Παιδιών» με την ουσιαστική και διαδραστική συμμετοχή Εισαγγελέων Ανηλίκων, Ανακριτών Ανηλίκων, καθηγητών ψυχιατροδικαστικής, Διευθυντών και Προϊστάμενων Κοινωνικών Υπηρεσιών Νοσοκομείων Παίδων, εκπροσώπων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπροσώπων της ΕΛ.ΑΣ από την Υποδιεύθυνση Ανηλίκων, από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και του τμήματος Αναζητήσεων, του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, εκπροσώπου της Ύπατης Αρμοστείας, εκπροσώπου του ΔΟΜ και εκπροσώπου του ΕΚΚΑ. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην αναγκαιότητα λήψης άμεσων μέτρων για την ενίσχυση της πρόληψης και αντιμετώπισης των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, ένα φαινόμενο που συμβαίνει δίπλα μας, αλλά χρειάζεται θάρρος, διαρκής προσπάθεια και καλές πρακτικές για να αντιμετωπιστεί σωστά από όλους.

Στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κατέθεσε προς συζήτηση και επεξεργασία τις παρακάτω προτάσεις:
-Να θεσμοθετηθεί η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία από την α΄βάθμια εκπαίδευση με στόχο αφενός να ενημερώνονται τα παιδιά με έγκυρο τρόπο για τα σχετικά ζητήματα και αφετέρου να εμπεριέχει την ευαισθητοποίηση των παιδιών στο τι να αρνούνται, τι να υποψιάζονται και για να αναζητούν βοήθεια σε περίπτωση που νιώσουν απειλούμενα.
-Να δημιουργηθούν και στην Ελλάδα εξειδικευμένα Κέντρα στα οποία εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα θα πλαισιώνει κάθε παιδί θύμα. Στα συγκεκριμένα Κέντρα το παιδί θύμα θα καταθέτει ενοποιημένα, μία και μόνη φορά σε απόλυτα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον σε εκπαιδευμένους Συνεντευκτές όλα όσα έχει υποστεί. Στη διαδικασία αυτή θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες (εισαγγελία, αστυνομία, κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες σωματικής και ψυχικής υγείας).
-Να υπάρχει αυστηρός περιορισμός των δυνατοτήτων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών να καλούν το παιδί – θύμα για περαιτέρω καταθέσεις-συνεντεύξεις ή μαρτυρίες πριν ή μετά αυτή την ενοποιημένη κατάθεσή του προκειμένου να περιοριστεί η δευτερογενής θυματοποίηση των παιδιών που αποκαλύπτουν και να μην αποθαρρύνονται τα σιωπηλά μέχρι σήμερα θύματα στο να αποκαλύψουν και αυτά.

-Να συσταθεί και στην Ελλάδα ένας ενιαίος φορέας για την καταγραφή των περιστατικών και της φύσης αυτών.
-Να δημιουργηθούν εξειδικευμένα θεραπευτικά Κέντρα για τα παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης.
-Να εκπαιδευτούν οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά κάθε περιστατικό (αστυνομικοί, εισαγγελείς, εκπαιδευτικοί, γιατροί, κοινωνικές υπηρεσίες).
-Να απαιτείται πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου για την πρόσληψη επαγγελματιών σε όλους τους φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς) που έρχονται σε επαφή με παιδιά. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να ανανεώνεται ετησίως.
-Να επιταχύνονται οι νομικές διαδικασίες και να μην ακολουθούν την συνήθη χρονική ροή. Στις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών η διαδικασία αργεί εξουθενωτικά για τα παιδιά – θύματα με ολέθρια αποτελέσματα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» καλεί τους πολίτες να στηρίξουν τις δράσεις του ενάντια στη Σεξουαλική Κακοποίηση των παιδιών και να γίνουμε η «φωνή» τους. Επισκεφτείτε το www.meneimystiko.gr για να ενημερωθείτε για το φαινόμενο, να διαβάσετε πραγματικές ιστορίες παιδιών, να βρείτε στατιστικά στοιχεία από την Ελλάδα και τον κόσμο και κυρίως να γνωρίσετε την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που βρίσκουν το θάρρος να καταγγείλουν όλα όσα έχουν υποστεί. Υπογράψτε στο www.meneimystiko.gr τις προτάσεις, που καταθέτει προς ανοιχτό διάλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου ώστε να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις από τους αρμόδιους φορείς στην Ελλάδα και να προστατεύσουμε κάθε παιδί από την σεξουαλική κακοποίηση.
Ακολουθήστε τα #ΜένειΜυστικό ή #MeneiMystiko στα social media του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Ο πρόεδρος του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστας Γιαννόπουλος έχει δηλώσει: «Μέσα από την εκστρατεία ΜΕΝΕΙ ΜΥΣΤΙΚΟ ανοίγουμε τον φάκελο για την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών. Ένα θέμα, που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία εδώ και πολλά χρόνια. Όμως το τελευταίο διάστημα η σεξουαλική κακοποίηση έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις και έχει αναγνωριστεί ως θέμα Δημόσιας Υγείας τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Μέσα από την εκστρατεία αυτή θα δουλέψουμε μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς προκειμένου να καταγράψουμε κοινές προτάσεις απ’ όλη την Ελλάδα και να κινητοποιήσουμε τα αρμόδια όργανα του κράτους ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Την ίδια στιγμή κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να ενισχύσουμε την πρόληψη εντός και εκτός των σχολικών κοινοτήτων και να θωρακίσουμε με γνώσεις τα παιδιά. Προσπαθούμε για το ιδανικό και υπηρετούμε όλοι μας το εφικτό για την προστασία των παιδιών αποφεύγοντας την περαιτέρω θυματοποίησή τους».

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 11040
Ζήνωνος Ελεάτου 10 - 15124 Μαρούσι
International : +30 210 3306150
Φαξ: +30 210 3843038
Email: info@hamogelo.gr